Agentii si institutii publice

Direcția Județeană de Statistică Maramureș

Website  http://www.maramures.insse.ro/

Statistica oficială în România se desfășoară prin serviciile de statistică oficială și este  organizată și coordonată de Institutul Național de Statistică, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanțat de la bugetul de stat.

Activitatea Direcției Județene de Statistică se orientează către următoarele obiective principale:

 • producerea informațiilor statistice operative necesare factorilor de decizie ai strategiei economico-sociale;
 • asimilarea indicatorilor statistici specifici economiei de piață și implementarea metodologiilor de cercetare și calcul în concordanță cu standardele și practica internațională;
 • dezvoltarea statisticii calitative, în completarea celei tradiționale;
 • extinderea și diversificarea mijloacelor de diseminare a datelor;
 • cooperarea cu alte institute naționale de statistică în vederea dezvoltării unui sistem statistic durabil, derularea de proiecte statistice în vederea asigurării comparabilității datelor statistice cu statisticile altor țări și alinierea la standardele UE.

 

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

Website http://apmmm.anpm.ro/

APM Maramureş este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

 

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș

Website http://www.isjmm.ro/

Rolul şi atribuţiile inspectoratului şcolar judeţean:

 • Aplică politicile şi strategiile Ministerului Educaţiei Naţionale la nivel judeţean;
 • Controlează aplicarea legislaţiei şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale/ indicatorilor de performanţă, prin inspecţia şcolară;
 • Controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ;
 • Asigură, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, şcolarizarea elevilor şi monitorizează participarea la cursuri a acestora pe durata învăţământului obligatoriu;
 • Coordonează admiterea în licee, evaluările naţionale şi concursurile şcolare la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ;
 • Monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei Naţionale pe aria judeţului, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii europene în domeniul educaţiei;
 • Gestionează baza de date privind cadrele didactice calificate angajate în unităţile de învăţământ, precum şi întreaga bază de date a educaţiei;
 • Realizează auditarea periodică a resursei umane din învăţământul preuniversitar;

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

Website http://www.maramures.anofm.ro/

Obiectivele instituției:

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă este o instituție publică cu personalitate juridică, înființată în baza Legii 145/1998, începând cu data de 1 ianuarie 1999. Funcționează în subordinea Agenţiei Nationale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) București. 

AJOFM Maramureș asigură implementarea, la nivel județean , a măsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socială a persoanelor neîncadrate în muncă, organizează şi coordonează activitatea de ocupare şi de formare profesională a forţei de muncă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, AJOFM cooperează cu:

 • autorităţile administraţiei publice locale
 • cu organizaţiile guvernamentale
 • societatea civilă
 • furnizorii de ocupare din domeniul privat
 • partenerii sociali

 

Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare

Website http://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Structura-administratiei/Compartimente/Serviciul-Public-Ambient-Urban/

Atribuții:

 • amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi situate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Baia Mare;
 • producerea în sere şi pepiniere a materialului dendrofloricol
 • amenajarea, întreţinerea şi exploatarea parcărilor publice cu plată, a locurilor de joacă pentru copii
 • salubrizarea și deszăpezirea aleilor din parcurile publice,
 • administrarea piețelor, târgurilor și oboarelor.

 

Serviciul Public Asistență Socială Baia Mare

Website http://www.spasbm.ro/

Serviciul Public Asistență Socială s-a înființat de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare prin hotărârea nr.155/2002, ca serviciu public cu personalitate juridică având ca obiect principal de activitate asistența socială.

Unul dintre obiectivele specifice ale serviciului public îl constituie „Diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate", astfel SPAS a menținut şi a dezvoltat servicii sociale în funcție de nevoile comunității.

Instituția a cunoscut o dezvoltare rapidă şi dinamică, determinată de evoluția permanentă a nevoilor la nivelul societății româneşti, ceea ce impune o adaptare permanentă a serviciilor oferite astfel încât să fie în concordanță cu nevoile sociale existente.

Subscribe to our mailing list

* indicates required